TOTAL EDITOR


Total Editor

Total Editor (TotalEditor.exe) jest programem, który pozwala na otwarcie lub edycję plików o określonym rozszerzeniu (typie pliku) w wybranej aplikacji, wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika. Program działa z menedżerem plików Total Commander.

Menedżer plików Total Commander obsługuje akcje Podglądu pliku oraz Edycji pliku. Dzięki programowi Total Editor możesz dostosować akcje podglądu/edycji plików różnych typów w różnych aplikacjach. Pozwala to na stworznie powiązań plików o danym rozszerzeniu z konkretną aplikacją, niezależne od systemu operacyjnego.

Akcję Podglądu pliku wywołujemy wciskając klawisz F3 na klawiaturze (lub przycisk F3 Podgląd, na Pasku klawiszy funkcyjnych). Akcję Edycji Pliku wywołujemy wciskając klawisz F4 na klawiaturze (lub przycisk F4 Edycja, na Pasku klawiszy funkcyjnych). Total Editor (zewnętrzna przeglądarka/edytor dla Menedżera plików) odpowiednio interpretuje te polecenia i uruchamia odpowiedni program dla danego rozszerzenia pliku.

Wciskając kombinację klawiszy Alt + F3 wywołujemy wewnętrzną przeglądarkę Total Commandera (Lister) dla plików pod kursorem na liście aktywnego panelu. Wciskając zaś kombinację klawiszy SHIFT + F3 wywołujemy wewnętrzną przeglądarkę Total Commandera (Lister) dla wszystkich zaznaczonych plików na liście aktywnego panelu. Opcje te możemy ustawić w oknie Konfiguracji, na zakładce Edycja/Widok Menedżera plików Total Commander.Program Total Editor (TotalEditor.exe) musi znajdować się w głównym katalogu Menedżera plików Total Commander (czyli tam, gdzie znajduje się plik Totalcmd.exe).

Program Total Editor działa poprawnie w systemie Windows 7/8/10/11. Obsługuje architekturę 32/64-bitową. Użyj aplikacji 64-bitowej wraz z 64-bitowym Menedżerem plików (w 64-bitowym systemie operacyjnym) lub 32-bitową aplikację wraz z 32-bitowym Menedżerem plików (w 32 lub 64-bitowym systemie operacyjnym).


Program Total Editor musi być zarejestrowany w menedżerze plików Total Commander. Można to zrobić automatycznie lub ręcznie.

Aby zarejestrować automatycznie program Total Editor, należy go otworzyć za pomocą Menedżera plików Total Commander (pamiętaj, że program musi być umieszczony w katalogu głównym Total Commandera). Zostaniesz poproszony o jego zarejestrowanie. Jeśli naciśniesz przycisk „Tak” (co oznacza, że zgadzasz się na rejestrację aplikacji w Menedżerze plików), będziesz musiał ponownie uruchomić menedżer plików (zostaniesz zapytany o to tylko raz).

Aby móc ręcznie zarejestrować program Total Editor w Menedżerze plików Total Commander, musisz wyedytować plik konfiguracyjny Menedżera plików (wincmd.ini) i zmienić kilka poniższych wpisów. Plik ten można znaleźć w katalogu głównym programu Total Commander (instalacja przenośna) lub (w przypadku instalacji normalnej) w katalogu danych użytkownika (%APPDATA%\GHISLER).

[Configuration]
Viewer=""%COMMANDER_PATH%\TotalEditor.exe" /OPEN"
Viewertype=2
Editor=""%COMMANDER_PATH%\TotalEditor.exe" /EDIT"


Program Total Editor używa plików konfiguracyjnych w formacie INI. Są to:

 • Plik: TotalEditor.ini

  Ten plik konfiguracyjny przechowuje wszystkie ustawienia programu. Jest niezbędny do jego prawidłowego działania.

 • Plik: TotalEditorApps.ini

  Ten plik konfiguracyjny przechowuje ustawienia wszystkich programów dodanych przez użytkownika. Określa on ścieżkę dostępu do programu, jego opis, parametry linii poleceń, tryb uruchamiania (normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany), skrót klawiaturowy, liczbę uruchomień oraz wszystkie obsługiwane rozszerzenia.Program Total Editor jest uniwersalny i może działać w kilku trybach, spełniając różnorakie zadania, w zależności od sposobu jego uruchomienia. Możesz uruchomić program w trybie domyślnym (menedżer aplikacji), w trybie Podglądu pliku (F3), w trybie Edycji Pliku (F4) oraz w trybie Informacji o katalogu (F3).• Menedżer aplikacji

Program Total Editor uruchamiany jest bezpośrednio w Menedżerze plików (w linii poleceń nie są przekazywane żadne parametry). W tym trybie mamy możliwość zarządzania aplikacjami. Możemy je uruchamiać, dodawać nowe aplikacje, edytować już istniejące lub je usuwać. Możemy sprawdzić informacje o każdej z nich. Możemy przypisać danej aplikacji rozszerzenia plików, dla których będzie ona uruchamiana (w trybie podglądu [F3] plików lub trybie edycji [F4] plików). Program pozwala na dostosowanie sposobu wyświetlania aplikacji na liście (styl listy oraz rozmiar ikon) oraz ich sortowania (dostępne jest sortowanie wg porządku alfabetycznego oraz wg ilości uruchomień).


Total Editor - Mendżer aplikacji

W trybie Menedżera aplikacji mamy dostęp do wszystkich ustawień, dzięki którym można dostosować wygląd oraz funkcjonalność programu. Aby dostosować opcje programu skorzystaj z menu kontekstowego (wywoływanego prawym klawiszem myszy na ikonie programu lub wolnym polu listy) lub skorzystaj z przycisku "Ustawienia", znajdującym się w stopce (najczęściej jest to menu kontekstowe, ponieważ stopkę jak i nagłówek programu można ukryć).


Menu kontekstowe aplikacji posiada następujące pozycje:

Total Editor - Menu kontekstowe aplikacji

 • Informacje

  Polecenie pozwala na wyświetlenie informacji o programie.

 • Uruchom wybrany program [Enter]

  Polecenie pozwala na uruchomienie wybranego programu (możesz to również zrobić klikając podwójnie ikonkę programu lub używając klawisza Enter). Po uruchomieniu programu aplikacja Total Editor zostaje zamknięta (w zależności od opcji).

 • Uruchom jako Administrator [Ctrl + Enter]

  Polecenie pozwala na uruchomienie wybranego programu z uprawnieniami Administratora (możesz to również zrobić poprzez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + Enter). Po uruchomieniu programu aplikacja Total Editor zostaje zamknięta (w zależności od opcji).

 • Otwórz katalog programu [Shift + Enter]

  Polecenie pozwala na otwarcie katalogu programu w Eksploratorze plików Windows.

 • Edytuj program [Space]

  Polecenie pozwala na otwarcie okna dialogowego Edycji programu (możesz to również zrobić przy użyciu klawisza Spacja). Możesz tutaj zmienić wszystkie wymagane informacje o aplikacji (Nazwa programu, ścieżka dostępu do programu, opis programu, parametry linii poleceń, tryb uruchamiania (normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany) oraz skrót klawiaturowy).

 • Usuń program [Del]

  Polecenie pozwala na usunięcie programu z listy. Musisz potwierdzić tę decyzję.

 • Ustawienia programu (Tryb otwierania)

  Polecenie pozwala na otwarcie okna dialogowego Trybu otwierania pliku (F3). Możesz tutaj zarządzać ustawieniami rozszerzeń plików, które są obsługiwane w programie. Możesz dodać/edytować lub usunąć rozszerzenia pliku oraz ustawić dla każdego z nich odpowiednią akcję (Bezpośrednie otwarcie pliku o danym rozszerzeniu w programie lub Otwarcie okna wyboru programu) oraz parametry linii poleceń (domyślnie %1, który reprezentuje przekazywane pliki do otwarcia).

 • Ustawienia programu (Tryb edytowania)

  Polecenie pozwala na otwarcie okna dialogowego Trybu edytowania pliku (F4). Możesz tutaj zarządzać ustawieniami rozszerzeń plików, które są obsługiwane w programie. Możesz dodać/edytować lub usunąć rozszerzenia pliku oraz ustawić dla każdego z nich odpowiednią akcję (Bezpośrednia edycja pliku o danym rozszerzeniu w programie lub Otwarcie okna wyboru programu) oraz parametry linii poleceń (domyślnie %1, który reprezentuje przekazywane pliki do edycji).


Menu kontekstowe programu Total Editor posiada następujące pozycje:


Total Editor - Menu kontekstowe programu

 • Dodaj nowy program

  Polecenie pozwala na dodanie nowego programu do listy i ustalenie wszystkich wymaganych informacji o aplikacji (Nazwa programu, ścieżka dostępu do programu, opis programu, parametry linii poleceń, tryb uruchamiania (normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany) oraz skrót klawiaturowy).

 • Styl widoku

  Polecenie to pozwala na ustawienie stylu listy aplikacji. Możesz wyświetlić programy na liście jako ikony, jako małe ikony, w formie listy lub raportu. Możesz również zdecydować czy chcesz wyświetlać ikony aplikacji (mogą być odczytywane z pliku aplikacji lub z pamięci podręcznej) czy też nie (wtedy wyświetlona zostanie ikonka domyślna).

 • Rozmiar ikon

  Polecenie to pozwala na ustalenie rozmiaru ikon aplikacji na liście (w przypadku stylu wyświetlania ikon). Możesz skorzystać z kilku rozmiarów ikon (16x16 (małe), 32x32 (duże), 48x48 (bardzo duże) oraz 256x256 (wielkie)).

 • Ustawienia

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "Ustawienia", gdzie możesz ustawić wszystkie opcje programu.

 • O programie...

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "O programie", gdzie możesz przeczytać o programie.

 • Wyjście

  Polecenie pozwala na zamknięcie programu.

• Podgląd plików (F3)

Program Total Editor uruchamiany jest w Menedżerze plików przy użyciu klawisza F3 (w linii poleceń przekazywane są zaznaczone pliki na liście aktywnego panelu Menedżera plików). Tryb podglądu plików ma na celu natychmiastowe otwarcie zaznaczonego pliku (lub plików) w predefiniowanej aplikacji. Jeśli żadna predefiniowana aplikacja nie jest powiązana z danym rozszerzeniem (typem pliku) wyświetlane jest okno z propozycją programów, które mogą obsłużyć dany typ pliku. Programy wyświetlane są na liście i podzielone są one na kategorie:

 • Preferowane programy

  Ta sekcja wyświetla wszystkie programy, które obsługują pliki o wybranym rozszerzeniu (typie pliku), ale nie są w nim bezpośrednio otwierane. Kliknięcie na dowolny z nich (lub wciśnięcie klawisza Enter lub Ctrl+Enter w trybie Administratora) otwiera plik w tym programie. Możesz zdefiniować zachowanie dla każdego rozszerzenia aplikacji w opcjach. Możesz również wybrać dowolną inną aplikację z dysku, klikając ikonkę "INNY PROGRAM".

 • Inne programy

  Ta sekcja wyświetla wszystkie inne programy dodane przez użytkownika. Kliknięcie na dowolny z nich (lub wciśnięcie klawisza Enter lub Ctrl+Enter w trybie Administratora) otwiera plik w tym programie i automatycznie ustawia dany program programem preferowanym dla danego rozszerzenia pliku.

 • Program powiązany w systemie

  Ta sekcja wyświetla program, który jest powiązany z danym rozszerzeniem pliku w systemie operacyjnym Windows (jeśli nie ma takiego powiązania, program wyświetla wbudowane w system operacyjny okno dialogowe "Otwórz za pomocą").


Total Editor - Tryb Podglądu Pliku

Tryb podglądu plików (F3) udostępnia opcje, które pozwalają na zarządzanie aplikacją oraz obsługiwanymi rozszerzeniami plików. Możesz skorzystać z menu kontekstowego aplikacji (kliknięcie prawym klawiszem myszy na ikonce aplikacji), menu kontekstowego programu (kliknięcie prawym klawiszem myszy na liście) lub przycisku Ustawienia (znajdującego się w stopce).Menu kontekstowe aplikacji (dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonce aplikacji) posiada następujące pozycje:

Total Editor - Menu kontekstowe aplikacji
 • Informacje o programie

  Polecenie pozwala na wyświetlenie informacji o programie.

 • Edytuj program [Space]

  Polecenie pozwala na otwarcie okna dialogowego Edycji programu (możesz to również zrobić przy użyciu klawisza Spacja). Możesz tutaj zmienić wszystkie wymagane informacje o aplikacji (Nazwa programu, ścieżka dostępu do programu, opis programu, parametry linii poleceń, tryb uruchamiania (normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany) oraz skrót klawiaturowy).

 • Usuń program [Del]

  Polecenie pozwala na usunięcie programu z listy. Musisz potwierdzić tę decyzję.

 • Otwórz wybrany plik przy użyciu programu [Enter]

  Polecenie pozwala na uruchomienie wybranego programu (możesz to również zrobić przy użyciu klawisza Enter). Po uruchomieniu programu aplikacja Total Editor zostaje zamknięta.

 • Otwórz wybrany plik przy użyciu programu (Administrator) [Ctrl + Enter]

  Polecenie pozwala na uruchomienie wybranego programu z uprawnieniami Administratora (możesz to również zrobić poprzez użycie skrótu klawiaturowego Ctrl + Enter). Po uruchomieniu programu aplikacja Total Editor zostaje zamknięta.

 • Zarządzaj powiązanymi typami plików obsługiwanych przez program

  Polecenie pozwala na otwarcie okna dialogowego Trybu otwierania pliku (F3). Możesz tutaj zarządzać ustawieniami rozszerzeń plików, które są obsługiwane w programie. Możesz dodać/edytować lub usunąć rozszerzenia pliku oraz ustawić dla każdego z nich odpowiednią akcję (Bezpośrednie otwarcie pliku o danym rozszerzeniu w programie lub Otwarcie okna wyboru programu) oraz parametry linii poleceń (domyślnie %1, który reprezentuje przekazywane pliki do otwarcia).

 • Dodaj to rozszerzenie do typów plików obsługiwanych przez program

  Polecenie to pozwala na dodanie rozszerzenia pliku (typu pliku) do typów plików wspieranych przez aplikację (aplikacja staje się programem preferowanym dla danego typu plików). Jeśli dane rozszerzenie pliku jest już powiązane z programem, możesz je usunąć z listy obsługiwanych rozszerzeń aplikacji.

 • Otwieraj ten typ pliku bezpośrednio w programie

  Polecenie to pozwala na dodanie rozszerzenia pliku do listy rozszerzeń obsługiwanych bezpośrednio przez program i jego bezpośrednie otwarcie (bez wyświetlania okna wyboru programu).Menu kontekstowe programu Total Editor (dostępne po kliknięciu prawym klawiszem myszy na liście) posiada następujące pozycje:


Total Editor - Menu kontekstowe programu

 • Dodaj nowy program

  Polecenie pozwala na dodanie nowego programu do listy i ustalenie wszystkich wymaganych informacji o aplikacji (Nazwa programu, ścieżka dostępu do programu, opis programu, parametry linii poleceń, tryb uruchamiania (normalny, zminimalizowany, zmaksymalizowany) oraz skrót klawiaturowy).

 • Styl widoku

  Polecenie to pozwala na ustawienie stylu listy aplikacji. Możesz wyświetlić programy na liście jako ikony, jako małe ikony, w formie listy lub raportu. Możesz również zdecydować czy chcesz wyświetlać ikony aplikacji (mogą być odczytywane z pliku aplikacji lub z pamięci podręcznej) czy też nie (wtedy wyświetlona zostanie ikonka domyślna).

 • Rozmiar ikon

  Polecenie to pozwala na ustalenie rozmiaru ikon aplikacji na liście (w przypadku stylu wyświetlania ikon). Możesz skorzystać z kilku rozmiarów ikon (16x16 (małe), 32x32 (duże), 48x48 (bardzo duże) oraz 256x256 (wielkie)).

 • Ustawienia

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "Ustawienia", gdzie możesz ustawić wszystkie opcje programu.

 • O programie...

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "O programie", gdzie możesz przeczytać o programie.

 • Wyjście

  Polecenie pozwala na zamknięcie programu.

• Edycja plików (F4)

Program Total Editor uruchamiany jest w Menedżerze plików przy użyciu klawisza F4 (w linii poleceń przekazywane są zaznaczone pliki na liście aktywnego panelu Menedżera plików). Tryb edycji plików ma na celu natychmiastowe otwarcie zaznaczonego pliku (lub plików) do edycji w predefiniowanej aplikacji. Jeśli żadna predefiniowana aplikacja nie jest powiązana z danym rozszerzeniem (typem pliku) wyświetlane jest okno z propozycją programów, które mogą obsłużyć dany typ pliku. Programy wyświetlane są na liście i podzielone są na kategorie.


Total Editor - Tryb Edycji plików

Tryb Edycji Plików (F4) działa na tej samej zasadzie co Tryb Podglądu Plików (F3). Zasadniczą różnicą jest jednak sposób obsługi pliku. Przykładowo, plik o rozszerzeniu mp3 (skompresowany plik audio) można odtworzyć w odtwarzaczu multimedialnym lub wyedytować ścieżkę audio w wyspecjalizowanym programie.
Można zatem tak ustawić program Total Editor, żeby plik audio otwierany był i odtwarzany w odtwarzaczu multimediów AIMP (poprzez zaznaczenie pliku na liście aktywnego panelu Menedżera plików i wciśnięcie klawisza F3) lub edytowany w aplikacji do edycji dźwięku Audacity (poprzez zaznaczenie pliku na liście aktywnego panelu Menedżera plików i wciśnięcie klawisza F4).

• Informacje o katalogu (F3)

Program Total Editor uruchamiany jest w Menedżerze plików przy użyciu klawisza F3 (w linii poleceń przekazywane są zaznaczone katalogi na liście aktywnego panelu Menedżera plików). Tryb Informacji o Katalogu ma na celu wyświetlenie podstawowych informacji o katalogu/dysku wraz z graficzną reprezentacją danych (wykres kołowy lub liniowy).

Dostępne są następujące informacje o Katalogu:

 • Nazwa katalogu
 • Ścieżka dostępu
 • Lokalizacja
 • Typ
 • Liczba plików
 • Liczba Folderów
 • Data utworzenia
 • Data modyfikacji
 • Atrybuty
 • Pojemność dysku
 • Dostępne miejsce na dysku
 • Rozmiar katalogu
 • Pozostała zawartość dysku

Total Editor - Tryb Informacji o Katalogu


Możesz również wyświetlić informacje o dysku.

 • Litera napędu
 • Nazwa dysku
 • Typ dysku
 • System plików
 • Pojemność dysku
 • Zajete miejsce dysku
 • Dostępne miejsce dysku

Total Editor - Tryb Informacji o Dysku


Istnieje też możliwość wyświetlenia informacji o więcej niż jednym katalogu/dysku. Zaznaczenie wielu elementów na liście aktywnego panelu Menedżera plików wyświetla je na liście i zaznacza pierwszy z nich. Wystarczy zaznaczyć katalog/dysk na liście, a wyświetlone zostaną odpowiednie informacje.


Total Editor - Tryb Informacji o Katalogach


Tryb Informacji o katalogu (F3) udostępnia opcje menu kontekstowego (kliknij prawym klawiszem myszy), które pozwalają na wykonanie kilku akcji:


Total Editor - Menu kontekstowe
 • Kopiuj tekst do schowka

  Polecenie pozwala na skopiowanie konkretnej informacji do schowka Windows (opcja dostępna tylko po kliknięciu prawym klawiszem myszy na tekście informacji).

 • Kopiuj wszystko do schowka (Ctrl + C)

  Polecenie pozwala na skopiowanie wszystkich informacji do schowka Windows (opcja dostępna po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze roboczym okna). Możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + C.

 • Zapisz wszystko do pliku (Ctrl + S)

  Polecenie pozwala na zapisanie wszystkich informacji do pliku na dysku (opcja dostępna po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze roboczym okna). Możesz użyć skrótu klawiaturowego Ctrl + S.

 • Ustawienia

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "Ustawienia", gdzie możesz ustawić wszystkie opcje programu.

 • O programie...

  Polecenie pozwala na wyświetlenie okna dialogowego "O programie", gdzie możesz przeczytać o programie.

 • Wyjście

  Polecenie pozwala na zamknięcie programu.


DOWNLOAD

Total Editor (TotalEditor.exe) jest programem, który pozwala na otwarcie lub edycję plików o określonym rozszerzeniu (typie pliku) w wybranej aplikacji, wcześniej zdefiniowanej przez użytkownika. Program działa z menedżerem plików Total Commander na platformie Windows. Wspierana jest architektura zarówno 32-bitowa jak i 64-bitowa.


TOTAL EDITOR
Przeglądarka/Edytor plików dla menedżera plików Total Commander 1.0.4.2024 (32/64-Bit)


Total Editor (32/64-Bit)


Autor: Paweł Porwisz
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2016 - 2024 Paweł Porwisz
Nazwa programu: Total Editor (TotalEditor.exe)
Plik konfiguracyjny: TotalEditor.ini | TotalEditorApps.ini


Data wydania: 14 marzec 2024 (Pobrano: 324 razy)
Wersja: 1.0.4.2024
Architektura: Windows (32/64-Bit)
Rozmiar pliku: 3,42 MB (3595647 bajtów)
Hash (SHA256): f6b2b60b214f5ca0e83f5c26c18bf4a9a5642053106a5c6b3842e3e274c5efc5