DROGI UŻYTKOWNIKU! JEŚLI NIE JEST CI OBOJĘTNY LOS TEJ STRONY I JEJ AUTORA PROSZĘ O WSPARCIE FINANSOWE!
DALSZE FUNKCJONOWANIE TEJ STRONY ZALEŻY TYLKO I WYŁĄCZNIE OD CIEBIE I TWOJEGO WSPARCIA FINANSOWEGO! KAŻDA, NAWET NAJMNIEJSZA WPŁATA MA SENS!

WSZYSTKIE MATERIAŁY I PROJEKTY, KTÓRE UDOSTĘPNIONE SĄ NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ WCIĄŻ DOSTĘPNE BEZPŁATNIE (BEZ NATRĘTNYCH REKLAM I WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK).

WIERSZ POLECEŃ

Ultimate File Manager (UFM) jest zaawansowanym menedżerem plików rozprowadzanym ze starannie dobranymi i skonfigurowanymi darmowymi aplikacjami. Celem projektu UFM jest stworzenie najlepszego środowiska do uruchamiania swoich ulubionych aplikacji z jednego miejsca. Główną aplikacją jest dobrze znany i ceniony menedżer plików Total Commander (shareware) lub jego darmowy odpowiednik Multi Commander. UFM pozwala na zarządzanie wszystkimi plikami i aplikacjami w najlepszy i najprostszy sposób. To odpowiednio skonfigurowane, łatwe w użyciu i potężne środowisko daje najlepsze wrażenia, cokolwiek chcesz zrobić!

Wiersz poleceń menedżera plików Total Commander

Program rozruchowy pakietu Ultimate File Manager (UFM.exe / UFM64.exe) pozwala na uruchomienie menedżera plików Total Commander z parametrami wiersza poleceń.

Program Total Commander można wywołać z jednego lub dwóch katalogów jako parametry wiersza poleceń. Katalogi te zostaną wyświetlone w jednym lub dwóch oknach plików. Pozwala to na utworzenie wielu ikon Total Commandera w Menedżerze Programów (Windows 3.x) lub menu Start, które uruchamiają program Total Commander w różnych katalogach lub nawet z plików spakowanych. Ponadto, można określić inny niż domyślny (wincmd.ini) plik konfiguracyjny programu, co pozwala wielu użytkownikom przechowywać różne ustawienia programu Total Commander na tym samym komputerze.


Składnia

UFM.exe [/O] [/N] [Napęd1:\Katalog1 [Napęd2:\Katalog2]] [/i=Nazwa.ini] [/f=NazwaFTP.ini]

lub

UFM.exe [/O] [/N] [/L=Napęd1:\Katalog1] [/R=Napęd2:\Katalog2] [/i=Nazwa.ini] [/f=NazwaFTP.ini]Parametr Działanie
Napęd:\Katalog Ładuje pierwszy z katalogów przekazanych w wierszu poleceń do lewego okna, zaś drugi do prawego okna. Nazwy katalogów zawierających spacje muszą być umieszczone w cudzysłowach! Należy zawsze podawać pełną nazwę ścieżki łącznie z literą napędu! Aby otworzyć zapisane połączenia FTP, użyj FTPOPEN:stored_ftp_name jako ścieżki. Akceptowane są również udziały w formie \\serwer\udział\podkatalog lub smb://serwer/udział/podkatalog
Zamiast katalogu można również przekazać plik .tab, aby załadować zapisane zakładki (zastępując aktualne zakładki)
/O Jeżeli program Total Commander jest już uruchomiony, aktywuj go i przekaż ścieżkę(i) w wierszu poleceń do tej instancji (zastępuje ustawienia w oknie dialogowym konfiguracji - wiele okien)
/N Otwiera w każdym przypadku nowe okno Total Commandera (nadpisuje ustawienia w oknie dialogowym konfiguracji - uruchomienie tylko jednej kopii Total Commandera w tym samym czasie)
/L= Ustawia ścieżkę w lewym oknie
/R= Ustawia ścieżkę w prawym oknie
/A Kiedy plik archiwum przekazywany jest jako ścieżka, nie otwieraj go, lecz zamiast tego otwórz katalog zawierający to archiwum i ustaw je jako aktywny plik (umieść na nim kursor tekstowy)
/S Interpretuje przekazywane katalogi jako źródłowy/docelowy, zamiast lewy/prawy (do użycia z przełącznikiem /O). Na przykład, katalog przekazany z parametrem /R= będzie interpretowany jako katalog docelowy.
/S=C Rozpoczyna " Porównywanie według zawartości" bez okna głównego TC, np. UFM.exe /S=C c:\plik1 d:\plik2
/S=F Otwiera okno dialogowe " Znajdź pliki" bez okna głównego TC, np. UFM.exe /S=F „c:\ścieżka startowa”. Akceptuje dodatkowe parametry rozdzielone dwukropkiem np. /S=F:S1Lnazwa
S - Sortuje wyniki według: 1=nazwy, 2=rozszerzenia, 3=rozmiaru, 4=daty/godziny. Ujemne wartości malejąco
L<x> - Jako OSTATNI parametr: Ładuj szukanie z nazwą < x> , np. " /S=F:Lmax 1 day old"
/S=L Uruchamia bezpośrednio przeglądarkę, przekazuje nazwę pliku do przeglądania (wymaga pełnej nazwy wraz ze ścieżką). Może zawierać zakładki w plikach html, np. c:\test\test.html#bookmark. Akceptuje dodatkowe parametry rozdzielone dwukropkiem np. /S=L:AT1C1250
A - Tekst ANSI/Windows
S - Tekst ASCII/DOS
V - Zmienna szerokość tekstu
T1..T7 - Tryb widoku 1-7 (1: Tekst, 2: Binarny, 3: Szesnastkowy, 4: Multimedia, 5: HTML, 6: Unicode, 7: UTF-8)
C<nr> - Strona Kodowa, np. C1251 dla Cyrylicy
N - Automatyczne wykrywanie, ale nie multimediów lub dozwolonych wtyczek
P<x> - Jako OSTATNI parametr: Wybierz wtyczkę, np. /S=L:Piclview dla wtyczki iclview (jak pokazano w tytule przeglądarki)
/S=P:PORT Uruchamia bezpośrednie połączenie kablem przez port równoległy lub serwer USB (Użyj jako nazwy portu LPT1 lub USB)
/S=S Rozpoczyna bezpośrednio " Synchronizację katalogów" , przyjmuje jako parametry dwie ścieżki, albo alternatywnie ustawienia w formie nazwy /S=S:NazwaUstawień Jeżeli parametr zaczyna się znakiem równości " =" , np. /S=S:=NazwaUstawień, porównanie rozpocznie się natychmiast. Jeżeli znak równości to tylko parametr, np. /S=S:= , rozpocznie porównanie z przekazanych katalogów i ostatnio używanych opcji.
/O=list_name Tylko w połączeniu z /S=S: Przekazuje plik listy (list_name) dla funkcji " Tylko wybrane (w oknie głównym)" , np. /O=%F
/T Otwiera przekazany katalog(i) w nowej zakładce(ach). Działa nawet wtedy, gdy Total Commander nie jest jeszcze otwarty.
/P= Ustawia aktywny panel po uruchomieniu programu: /P=L Lewy, /P=R Prawy. Nadpisuje opcję ActiveRight= w pliku konfiguracyjnym wincmd.ini.
/i=name.ini Używa innego pliku konfiguracyjnego (name.ini) do zapisu ustawień (zamiast domyślnego wincmd.ini).
/F=ftpname.ini Używa innego pliku konfiguracyjnego (ftpname.ini) do zapisu ustawień dla wbudowanego klienta FTP (zamiast domyślnego wcx_ftp.ini).
/d= Opóźnia uruchomienie programu Total Commander o < x> sekund (w przypadku, gdy są problemy z innymi programami z folderu startowego, które uruchamiają się w tym samym czasie)
/INSTALLDRIVER (Systemy oparte na systemie Windows NT) Zainstaluj sterownik portu równoległego - wymagane, jeżeli chcesz używać połączenia portu równoległego jako zwykły użytkownik, a nie jako administrator. Musi być uruchamiany na prawach administratora.
/INSTALLDRIVERQ Tak jak /INSTALLDRIVER, ale cicha instalacja
/REMOVEDRIVER (Systemy oparte na systemie Windows NT) Usuwa sterownik zainstalowany przy użyciu przełącznika /INSTALLDRIVER
/REMOVEDRIVERQ Tak jak /REMOVEDRIVER, ale ciche usuwanie

Przełączniki NIE uwzględniają wielkości liter.


Przykłady:


Wiers poleceń Działanie
UFM.exe c:\windows Katalog c:\windows ładowany jest do lewego okna
UFM.exe d:\data c:\programs Lewe okno: d:\data, Prawe okno: c:\programs
UFM.exe /R=d:\data Prawe okno: d:\data
UFM.exe "d:\Letters to Mr. Smith" Lewy panel: długa nazwa -> w cudzysłowie!
UFM.exe /R="d:\Letters from Miller" Ładuje katalog z długą nazwą w prawym oknie
UFM.exe c:\data\backup.zip Otwiera plik kopii zapasowej backup.zip w lewym oknie
UFM.exe /I=Miller.ini /F=MFtp.ini Użyj pliku konfiguracyjnego Miller.ini zamiast wincmd.ini dla wszystkich ustawień, a MFtp.ini dla FTP
UFM.exe /O /L=c:\ /R="d:\doc" Aktywuje uruchomiony już program Total Commander i ustawia ścieżkę lewego panelu na c:\, a ścieżkę prawego panelu na d:\doc
UFM.exe /O /S /R=c:\somepath Otwiera dowolną ścieżkę c:\somepath w bieżącym panelu DOCELOWYM uruchomionego programu. Objaśnienie: /S wywołuje Total Commandera do odczytu ścieżki /L jako źródłowej oraz /R jako katalogu docelowego, zamiast lewego i prawego.
UFM.exe /O /T /L=c:\somepath Otwiera dowolną ścieżkę c:\somepath w nowej zakładce katalogu w lewym panelu już uruchomionego programu Total Commander.

Wiersz poleceń menedżera Multi Commander

Program rozruchowy pakietu Ultimate File Manager (UFM.exe / UFM64.exe) pozwala na uruchomienie menedżera plików Multi Commander z parametrami wiersza poleceń.

Program Multi Commander może być uruchomiony z parametrami wiersza poleceń.


Parametr Działanie
-L=<path> Ścieżka dostępu (path) wyświetlana w lewym panelu
-R=<path> Ścieżka dostępu (path) wyświetlana w prawym panelu
-F=<startup.ini> Plik (startup.ini), który zawiera właściwości uruchomienia dla wyświetlanej ścieżki dostępu. Plik uruchomieniowy pozwala na zdefiniowanie wielu folderów, które zostaną otwarte przy uruchomieniu programu Multi Commander. Każda ścieżka dostępu do folderu zostanie wyświetlona w innej zakładce. Parametry Path (Ścieżka dostępu) oraz Side (Strona) muszą być zdefiniowane w pliku.

[PANEL_1]
Path=D:\
Side=L

[PANEL_2]
Path=D:\Bin
Side=L

[PANEL_3]
Path=D:\Projects
Side=L

[PANEL_4]
Path=C:\Projects\Jupiter
Side=R

[PANEL_5]
Path=E:\Projects\Pluto
Side=R

Następujące parametry są opcjonalne:
 • Locked=1|0
 • AllowSubPathChange=1|0
 • ShowTree=1|0
 • SortAsc=1|0
 • SortCol=[Numer Kolumny]
 • TabColorText=#000000
 • TabColorBk=#000000
 • TabColorHotWhenActive=1|0
 • TabColorGradient=1|0
 • ViewMode=1|2|3|4
 • ViewModeListWidth=000
 • ViewModeDetailWidth=000
 • Side=L|R
 • Path=[Pełna Ścieżka Dostępu]
 • Zapis wartości 1|0 oznacza 1 lub 0. Zapis wartości 1|2|3 oznacza 1 lub 2 lub 3 i tak dalej.
-T=<Any Text> Dowolny tekst (Any Text), który zostanie wyświetlony na pasku tytułu okna program Multi Commander
-AutoRun=<Command> Polecenie Zdefiniowane przez Użytkownika uruchamiane przy starcie
-NOUPDATECHECK Wyłączenie sprawdzania dostępności nowej wersji
-TABSESSION=<Nazwa lub ID> Nazwa lub numer ID zapisanej sesji zakładek (TabSession), które zostaną załadowane podczas uruchomienia

Znaki - oraz / są wspierane w parametrach. Np. /L=C:\Bin lub -L=C:\Bin


Jeśli chcesz, aby już uruchomiona instancja programu Multi Commander wykorzystała przekazaną ścieżkę dostępu możesz użyć parametru /OPEN.

Opcja ta jest przydatna w przypadku, gdy używasz zewnętrznego programu, który chce użyć ścieżki dostępu w programie Multi Commander lub gdy program Multi Commander jest uruchomiony w trybie Pojedynczej instancji (Single Instance). Możesz również użyć parametru /QUIT, który pozwala na zamknięcie uruchomionej instancji programu Multi Commander.


/OPEN /PANEL=Left|Right|Active|Source|Target /NONEWTAB ""


Przykłady:


Wiersz poleceń Działanie
UFM.exe "C:\Bin" "D:\" Jeśli nie określono parametrów „-L” lub „-R”, pierwszy parametr reprezentuje ścieżkę dostępu wyświetlaną w lewym panelu, zaś drugi parametr reprezentuje ścieżkę dostępu wyświetlaną w prawym panelu.
UFM.exe -L="C:\Bin" -R="D:\" Otwiera menedżer plików z pierwszą ścieżką w lewym panelu, a drugą w prawym panelu
UFM.exe -F="AutoStart.ini" Otwiera menedżer plików z plikiem uruchomieniowym definiującym parametry
UFM.exe -TABSESSION="WorkWithPictures" Otwiera menedżer plików z sesją zakładek
UFM.exe -AutoRun=CmdRunStartup Otwiera menedżer plików z poleceniem zdefiniowanym przez użytkownika
UFM.exe /OPEN /PANEL=Right "D:\My Folder\SubFolder" Otwiera menedżer plików w trybie Pojedynczej instancji z ścieżką w prawyn panelu
UFM.exe /OPEN /PANEL=Left /NONEWTAB "D:\My Folder\SubFolder" Otwiera menedżer plików w trybie Pojedynczej instancji z ścieżką w lewym panelu, bez zakładek