Wtyczka WAInfo1. WPROWADZENIE

Wtyczka WAInfo dla NSIS dostarcza szereg funkcji, które umożliwiają pobranie podstawowych informacji o Odtwarzaczu Winamp. Wtyczka może być przydatna dla twórców dodatków dla Winampa. Możesz pobrać interesujące cię informacje o Winampie, aby móc zainstalować komponenty Winampa (wtyczki/skórki/pakiety ikon/schematy kolorów/pakiety językowe/etc) w odpowiednim katalogu bądź je zmienić.

Winamp jest odtwarzaczem audio stworzonym przez Nullsoft. Jest najbardziej popularnym odtwarzaczem plików multimedialnych. Rozwijany jest od wielu lat i potrafi bardzo wiele. Odtwarza pliki audio oraz wideo, zaś dzięki zaawansowanemu mechanizmowi wtyczek ma możliwość praktycznie nieograniczonego rozszerzenia możliwości. Mając zainstalowany program Winamp na swoim komputerze oraz na swoim urządzeniu mobilnym uzyskamy pełną możliwość zarządzania swoimi mediami.

Bieżąca wersja wtyczki pozwala na pobranie najważniejszych informacji o Winampie. Przede wszystkim możesz pobrać podstawowe informacje o katalogach oraz plikach konfiguracyjnych Winampa (dzięki czemu, możesz skopiować pliki do odpowiedniej lokalizacji oraz odczytać/zapisać dane w plikach konfigurayjnych). Kolejną przydatną funkcją jest odczyt informacji o wersji Winampa (możesz sprawdzić, czy instalowany komponent jest zgodny z bieżącą wersją Winampa bądź po prostu wyświetlić te dane).

Wtyczka WAInfo pozwala również na wykrycie i pobranie podstawowych informacji o domyślnych (bieżących) wtyczkach Winampa (wtyczka wyjściowa, wtyczka wizualizacji oraz wtyczka efektów/DSP). W ten sam sposób możesz pobrać nazwy domyślnych komponentów Winampa. Możesz wykryć nazwę bieżącego pakietu językowego Winampa, nazwę bieżącej skórki Winampa oraz nazwę bieżącej biblioteki ikon Pakietu Ikon Winampa bądź nazwę pakietu ikon wtyczki kontroli obszaru powiadomień (gen_tray).

Poza możliwością pobrania informacji, wtyczka WAInfo pozwala również na ustawienie wybranych komponentów domyślnymi komponentami Winampa. Możesz ustawić wtyczki (wyjściową, wizualizacji oraz efektów/DSP) domyślnymi wtyczkami Winampa, możesz ustawić bieżący język (pakiet językowy) Winampa, możesz ustawić bieżącą skórkę oraz domyślną bibliotekę ikon Pakietu Ikon lub pakietu ikon obszaru powiadomień.

Instalując bądź modyfikując komponenty Winampa musisz mieć pewność, że Winamp nie jest uruchomiony w tle (a jeśli jest, że możesz go bezpiecznie zamknąć). Właśnie do tego przeznaczone są funkcje detekcji uruchomionych instancji Winampa (z docelowego katalogi instalacji Winampa) oraz ich zamykania.

W dalszej części tego dokumentu znajdziesz wszystkie funkcje obsługiwane przez wtyczkę wraz z opisem i przykładowym zastosowaniem. Więcej informacji o wtyczce WAInfo możesz znaleźć w pliku "WAInfoDemo.nsi", który dołączony jest do pliku archiwum wtyczki.
2. FUNKCJONALNOŚĆ I SPOSÓB UŻYCIA


Wtyczka WAInfo obsługuje wiele funkcji, które pozwalają na pobranie szeregu informacji o Winampie. Użycie dowolnej funkcji jest bardzo proste. Zgodnie z konwencją NSIS wywołanie funkcji polega na podaniu nazwy funkcji (po nazwie wtyczki z podwójnym znakiem dwukropka) oraz odpowiednich parametrów. Wynik zwracany jest w zmiennej (może to być predefiniowana zmienna NSIS bądź zmienna użytkownika).2.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O WINAMPIE

Wtyczka WAInfo pozwala na pobranie podstawowych informacji o Winampie. Możesz pobrać informacje o najważniejszych katalogach oraz plikach konfiguracyjnych, które używane są przez Winampa.

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::GetWinampInformation "PARAM1" "PARAM2"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	- PARAM2: Drugi parametr funkcji określający typ pobieranej informacji musi być przekazany jako:
		• InstallDir - katalog instalacji WinampaExePath - ścieżka dostępu do pliku wykonywalnego WinampaPathsINI - plik konfiguracyjny Winampa (paths.ini)ConfigDir - katalog plików konfiguracyjnych oraz ustawień WinampaConfigINI - główny plik konfiguracyjny Winampa (winamp.ini)PluginsDir - katalog wtyczek WinampaSkinsDir - katalog skórek WinampaVISDir - Katalog wizualizacji WinampaDSPDir - katalog efektów/DSP WinampaComponentsDir - katalog plików komponentów WinampaSystemDir - katalog plików systemowych WinampaSharedDir - katalog plików współdzielonych WinampaLangPackDir - katalog plików językowych WinampaIconPackDir - katalog pakietów ikon WinampaTrayIconPackDir - katalog pakietów ikon wtyczki kontroli obszaru powiadomieńColorThemesDir - katalog schematów kolorów WinampaInstType - typ instalacji WinampaInstMode - tryb instalacji Winampa

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu lub pliku konfiguracyjnego Winampa
		• 0 lub 1 (typ, tryb instalacji Winampa)
		• "error" (błąd pobierania danych)
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.

KATALOG INSTALACJI WINAMPA
 ; Funkcja ta pozwala na pobranie domyślnego Katalogu Instalacji Winampa (zainstalowanego na komputerze).
 ; Jeśli chcesz, możesz pobrać informacje o niestandardowej instalacji Winampa (innej lub przenośnej).
 ; Wystarczy podać pełną ścieżkę dostępu do katalogu Winampa, którego informacje chcemy pobrać.
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "InstallDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Instalacji Winampa: $0"
ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO PLIKU WYKONYWALNEGO WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie pełnej ścieżki dostępu do pliku wykonywalnego Winampa (winamp.exe)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ExePath" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Ścieżka dostępu do pliku wykonywalnego Winampa: $0"
PLIK KONFIGURACYJNY PATHS.INI

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie pełnej ścieżki dostępu do pliku konfiguracyjnego paths.ini
 ; Plik konfiguracyjny paths.ini zapewnia obsługę profili wielu użytkowników w Winampie (5.11+). Umożliwia zdefiniowanie:
 ; - katalogu plików konfiguracyjnych,
 ; - pliku konfiguracyjnego Winampa,
 ; - katalogu plików list odtwarzania,
 ; - klasę okna Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "PathsINI" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Plik Konfiguracyjny Paths.ini: $0"
KATALOG PLIKÓW KONFIGURACYJNYCH WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Plików Konfiguracyjnych Winampa
 ; Katalog ten przechowuje wszystkie pliki konfiguracyjne Winampa oraz ustawienia wtyczek
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ConfigDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Plików Konfiguracyjnych Winampa: $0"
PLIK KONFIGURACYJNY WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Pliku Konfiguracyjnego Winampa (winamp.ini)
 ; Plik ten jest głównym plikiem konfiguracyjnym Winampa, który przechowuje wszystkie najważniejsze ustawienia
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ConfigINI" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Plik konfiguracyjny Winampa: $0"
KATALOG WTYCZEK WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Wtyczek Winampa (katalog ten przechowuje wszystkie wtyczki Winampa)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "PluginsDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Wtyczek Winampa: $0"
KATALOG SKÓREK WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Skórek Winampa (katalog ten przechowuje wszystkie skórki Winampa)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "SkinsDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Skórek Winampa: $0"
KATALOG WTYCZEK WIZUALIZACJI WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Wtyczek Wizualizacji Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VISDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Wtyczek Wizualizacji Winampa: $0"
KATALOG WTYCZEK DSP/EFEKTÓW WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Wtyczek DSP/Efektów Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSPDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Wtyczek DSP/Efektów Winampa: $0"
KATALOG PLIKÓW KOMPONENTÓW WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu plików Komponentów Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ComponentsDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog plików Komponentów Winampa: $0"
KATALOG PLIKÓW SYSTEMOWYCH WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu plików Systemowych Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "SystemDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog plików Systemowych Winampa: $0"
KATALOG PLIKÓW WSPÓŁDZIELONYCH WINAMPA (WA 5.8+)

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu plików Współdzielonych Winampa (począwszy od Winampa 5.8)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "SharedDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog plików Współdzielonych Winampa: $0"
KATALOG PAKIETÓW JĘZYKOWYCH WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie katalogu Pakietów Jezykowych Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "LangPackDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Pakietów Językowych Winampa: $0"
KATALOG PAKIETÓW IKON WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Pakietów Ikon Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "IconPackDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Pakietów Ikon Winampa: $0"
KATALOG PAKIETÓW IKON WTYCZKI GEN_TRAY

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Pakietów Ikon wtyczki kontroli z obszaru powiadomień (gen_tray) Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "TrayIconPackDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Pakietów Ikon wtyczki gen_tray: $0"
KATALOG SCHEMATÓW KOLORÓW WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na pobranie Katalogu Schematów Kolorów Winampa
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ColorThemesDir" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Katalog Schematów Kolorów Winampa: $0"
TYP INSTALACJI WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na określenie typu instalacji Winampa
 ;  - 0 oznacza instalację Winampa
 ;  - 1 oznacza instalację programu WACUP
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "InstType" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Typ Instalacji Winampa: $0"
TRYB INSTALACJI WINAMPA

 ; Funkcja ta pozwala na określenie trybu instalacji Winampa
 ;  - 0 oznacza normalną instalację
 ;  - 1 oznacza instalację przenośną
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny katalog instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "InstMode" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Tryb Instalacji Winampa: $0"


2.2. INFORMACJE O WERSJI WINAMPA

Wtyczka WAInfo pozwala na pobranie informacji o wersji Winampa. Możesz pobrać wszystkie standardowe informacje. Informacje o numerze wersji mogą być bardzo przydatne przy instalacji komponentu Winampa, który działa tylko z określonym wydaniem.

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::GetWinampVersionInfo "PARAM1" "PARAM2"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	- PARAM2: Drugi parametr funkcji określający typ pobieranej informacji musi być przekazany jako:
		• Comments - UwagiCompanyName - Nazwa firmyFileDescription - Opis plikuFileVersion - Wersja plikuInternalName - Nazwa wewnetrznaLegalCopyright - Prawa autorskieLegalTrademarks - Prawne znaki towaroweOriginalFilename - Oryginalna nazwa plikuPrivateBuild - Prywatna kompilacjaProductName - Nazwa produktuProductVersion - Wersja produktuSpecialBuild - Specjalna kompilacjaVersion - Pełna wersjaVersionMajor - Numer główny wersjiVersionMinor - Numer poboczny wersjiVersionRevision - Numer rewizji wersjiVersionBuild - Numer kompilacji wersji

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		• informacje o wersji
		• "error" (błąd pobierania danych)
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.

WERSJA WINAMPA (UWAGI)

 ; Ten ciąg znaków zawiera wszelkie dodatkowe informacje, które powinny być wyświetlane w celach diagnostycznych
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "Comments" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Uwagi): $0"
WERSJA WINAMPA (NAZWA FIRMY)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje firmę, która wyprodukowała plik
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "CompanyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Nazwa firmy): $0"
WERSJA WINAMPA (OPIS PLIKU)

 ; Ten ciąg znaków opisuje plik w taki sposób, aby można go było zaprezentować użytkownikom
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "FileDescription" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Opis pliku): $0"
WERSJA WINAMPA (WERSJA PLIKU)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje wersję tego pliku
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "FileVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Wersja pliku): $0"
WERSJA WINAMPA (NAZWA WEWNĘTRZNA)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje wewnętrzną nazwę pliku, jeśli taka istnieje
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "InternalName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Nazwa wewnętrzna): $0"
WERSJA WINAMPA (PRAWA AUTORSKIE)

 ; Ten ciąg znaków opisuje informacje o prawach autorskich, znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe mające zastosowanie do pliku
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "LegalCopyright" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Prawa autorskie): $0"
WERSJA WINAMPA (PRAWNE ZNAKI TOWAROWE)

 ; Ten ciąg znaków opisuje wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe, które mają zastosowanie do pliku
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "LegalTrademarks" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Prawne znaki towarowe): $0"
WERSJA WINAMPA (ORYGINALNA NAZWA PLIKU)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje oryginalną nazwę pliku (określa, czy nazwa pliku została zmieniona przez użytkownika)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OriginalFilename" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Oryginalna nazwa pliku): $0"
WERSJA WINAMPA (PRYWATNA KOMPILACJA)

 ; Ten ciąg znaków opisuje, przez kogo, gdzie i dlaczego została zbudowana ta prywatna wersja pliku
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "PrivateBuild" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Prywatna kompilacja): $0"
WERSJA WINAMPA (NAZWA PRODUKTU)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje nazwę produktu, z którym dystrybuowany jest ten plik
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ProductName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Nazwa produktu): $0"
WERSJA WINAMPA (WERSJA PRODUKTU)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje wersję produktu, z którym dystrybuowany jest ten plik
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "ProductVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Wersja produktu): $0"
WERSJA WINAMPA (SPECJALNA KOMPILACJA)

 ; Ten ciąg znaków opisuje, czym ta wersja pliku różni się od normalnej
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "SpecialBuild" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Specjalna kompilacja): $0"
WERSJA WINAMPA

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje wersję programu Winamp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "Version" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Wersja): $0"
WERSJA WINAMPA (NUMER GŁÓWNY)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje numer główny wersji programu Winamp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VersionMajor" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Numer główny): $0"
WERSJA WINAMPA (NUMER POBOCZNY)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje numer poboczny wersji programu Winamp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VersionMinor" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Numer poboczny): $0"
WERSJA WINAMPA (NUMER REWIZJI)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje numer rewizji wersji programu Winamp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VersionRevision" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Numer rewizji): $0"
WERSJA WINAMPA (NUMER KOMPILACJI)

 ; Ten ciąg znaków identyfikuje numer kompilacji wersji programu Winamp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VersionBuild" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampVersionInfo "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Wersja Winampa (Numer kompilacji): $0"


2.3. INFORMACJE O DOMYŚLNYCH WTYCZKACH WINAMPA

Wtyczka WAInfo pozwala na pobranie informacji o domyślnych wtyczkach Winampa. Możesz ustalić nazwę bieżącej wtyczki (wyjściowej, wizualizacji bądź efektów/DSP) oraz wszystkie inne związane z nią informacje.

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::GetWinampPluginInformation "PARAM1" "PARAM2" "PARAM3"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	- PARAM2: Drugi parametr funkcji określający typ wtyczki Winampa musi być przekazany jako:
		• OUT - Wtyczka Wyjściowa WinampaVIS - Wtyczka Wizualizacji WinampaDSP - Wtyczka Efektów/DSP Winampa

	- PARAM3: Trzeci parametr funkcji określający typ pobieranej informacji musi być przekazany jako:
		• FileName - Nazwa domyślnej wtyczki WinampaFriendlyName - Przyjazna nazwa wtyczki WinampaFullName - Pełna nazwa wtyczki WinampaComments - UwagiCompanyName - Nazwa firmyFileDescription - Opis plikuFileVersion - Wersja plikuInternalName - Nazwa wewnetrznaLegalCopyright - Prawa autorskieLegalTrademarks - Prawne znaki towaroweOriginalFilename - Oryginalna nazwa plikuProductName - Nazwa produktuProductVersion - Wersja produktu

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		• informacje o wersji
		• "error" (błąd pobierania danych)
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.


BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA
NAZWA BIEŻĄCEJ WTYCZKI WYJŚCIOWEJ WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa Winampa: $0"
PRZYJAZNA NAZWA WYJŚCIOWEJ WTYCZKI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FriendlyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Przyjazna nazwa wyjściowej wtyczki Winampa: $0"
PEŁNA NAZWA WYJŚCIOWEJ WTYCZKI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FullName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Pełna nazwa wyjściowej wtyczki Winampa: $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [UWAGI]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "Comments" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Uwagi): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [NAZWA FIRMY]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "CompanyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Nazwa firmy): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [OPIS PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileDescription" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Opis pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [WERSJA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Wersja pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [NAZWA WEWNĘTRZNA]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "InternalName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Nazwa wewnętrzna): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [PRAWA AUTORSKIE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalCopyright" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Prawa autorskie): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [PRAWNE ZNAKI TOWAROWE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalTrademarks" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Prawne znaki towarowe): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [ORYGINALNA NAZWA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "OriginalFileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Oryginalna nazwa pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [NAZWA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Nazwa produktu): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA [WERSJA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OUT" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wyjściowa (Wersja produktu): $0"


BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI
NAZWA BIEŻĄCEJ WTYCZKI WIZUALIZACJI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji Winampa: $0"
PRZYJAZNA NAZWA WTYCZKI WIZUALIZACJI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FriendlyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Przyjazna nazwa wtyczki wizualizacji Winampa: $0"
PEŁNA NAZWA WTYCZKI WIZUALIZACJI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FullName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Pełna nazwa wtyczki wizualizacji Winampa: $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [UWAGI]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "Comments" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Uwagi): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [NAZWA FIRMY]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "CompanyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Nazwa firmy): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [OPIS PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileDescription" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Opis pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [WERSJA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Wersja pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [NAZWA WEWNĘTRZNA]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "InternalName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Nazwa wewnętrzna): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [PRAWA AUTORSKIE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalCopyright" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Prawa autorskie): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [PRAWNE ZNAKI TOWAROWE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalTrademarks" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Prawne znaki towarowe): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [ORYGINALNA NAZWA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "OriginalFileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Oryginalna nazwa pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [NAZWA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Nazwa produktu): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA [WERSJA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VIS" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka wizualizacji (Wersja produktu): $0"


BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓWE/DSP
NAZWA BIEŻĄCEJ WTYCZKI EFEKTÓW/DSP WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP Winampa: $0"
PRZYJAZNA NAZWA WTYCZKI EFEKTÓW/DSP WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FriendlyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Przyjazna nazwa wtyczki Efektów/DSP Winampa: $0"
PEŁNA NAZWA WTYCZKI EFEKTÓW/DSP WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FullName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Pełna nazwa wtyczki Efektów/DSP Winampa: $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [UWAGI]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "Comments" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Uwagi): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [NAZWA FIRMY]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "CompanyName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Nazwa firmy): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [OPIS PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileDescription" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Opis pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [WERSJA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "FileVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Wersja pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [NAZWA WEWNĘTRZNA]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "InternalName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Nazwa wewnętrzna): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [PRAWA AUTORSKIE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalCopyright" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Prawa autorskie): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [PRAWNE ZNAKI TOWAROWE]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "LegalTrademarks" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Prawne znaki towarowe): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [ORYGINALNA NAZWA PLIKU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "OriginalFileName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Oryginalna nazwa pliku): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [NAZWA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductName" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Nazwa produktu): $0"
BIEŻĄCA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA [WERSJA PRODUKTU]

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSP" ; Predefiniowany typ wtyczki Winampa
 StrCpy "$R3" "ProductVersion" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampPluginInformation "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0
 DetailPrint "Bieżąca wtyczka Efektów/DSP (Wersja produktu): $0"


2.4. INFORMACJE O DOMYŚLNYCH KOMPONENTACH WINAMPA

Wtyczka WAInfo pozwala na pobranie informacji o domyślnych komponentach Winampa. Możesz ustalić nazwę bieżącego pakietu językowego Winampa, nazwę bieżącej skórki Winampa, nazwę bieżącego pakietu ikon, etc.

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::GetWinampComponentInformation "PARAM1" "PARAM2"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	- PARAM2: Drugi parametr funkcji określający typ pobieranej informacji musi być przekazany jako:
		• LangPack - Pakiet językowySkin - SkórkaIconPack - Pakiet IkonTrayIconPack - Pakiet Ikon (gen_tray)

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		• informacje o komponencie Winampa
		• "error" (błąd pobierania danych)
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.

NAZWA BIEŻĄCEGO PAKIETU JĘZYKOWEGO WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "LangPack" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampComponentInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Nazwa bieżącego pakietu językowego winampa: $0" ; Pusty ciąg znaków = Język angielski (Domyślny)
NAZWA BIEŻĄCEJ SKÓRKI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "Skin" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampComponentInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Nazwa bieżącej skórki winampa: $0" ; Pusty ciąg znaków = Skórka klasyczna (domyślna)
NAZWA BIEŻĄCEGO PAKIETU IKON WINAMPA

 ; Wymagana jest wtyczka Jump To File Extra (JTFE)!
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "IconPack" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampComponentInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Nazwa bieżącego pakietu ikon winampa: $0"
NAZWA BIEŻĄCEGO PAKIETU IKON WINAMPA (gen_tray)

 ; Wymagana jest wtyczka Nullsoft Notification Area Control (gen_tray.dll)!
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "TrayIconPack" ; Predefiniowany typ pobieranej informacji
 WAInfo::GetWinampComponentInformation "$R1" "$R2"
 Pop $0
 DetailPrint "Nazwa bieżącego pakietu ikon (gen_tray) winampa: $0"


2.5. USTAWIENIE DOMYŚLNYCH KOMPONENTÓW WINAMPA

Wtyczka WAInfo pozwala również na zmianę domyślnych komponentów Winampa. Możesz ustawić nową domyślną wtyczkę Winampa (wtyczkę wyjściową, wizualizacji lub efektów/DSP), możesz ustawić nowy język interfejsu Winampa lub możesz ustawić nową skórkę Winampa. Jeśli chcesz, możesz również ustawić nową domyślną bibliotekę pakietu ikon Winampa lub ikonki wtyczki gen_tray (kontroli z obszaru powiadomień).

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "PARAM1" "PARAM2" "PARAM3"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	- PARAM2: Drugi parametr funkcji określający typ pobieranej informacji musi być przekazany jako:
		• OutPlugin - Wtyczka wyjściowaVISPlugin - Wtyczka wizualizacjiDSPPlugin - Wtyczka Efektów/DSPLangPack - Pakiet językowySkin - SkórkaIconPack - Pakiet IkonTrayIconPack - Pakiet Ikon (gen_tray)

	- PARAM3: Trzeci parametr funkcji musi być przekazany jako nazwa nowego komponentu Winampa

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		• 0 lub 1 (niepowodzenie lub sukces)
		• "error" (błąd pobierania danych)
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.

NOWA DOMYŚLNA WTYCZKA WYJŚCIOWA WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "OutPlugin" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "out_wasapi.dll" ; Nazwa wtyczki wyjściowej Winampa (z rozszerzeniem)
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   DetailPrint "Nazwa nowej wtyczki wyjściowej Winampa: $R3"
 ${Else}
   DetailPrint "Nie udało się ustawić nowej wtyczki wyjściowej Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWA DOMYŚLNA WTYCZKA WIZUALIZACJI WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "VISPlugin" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "vis_milk2.dll" ; Nazwa wtyczki wizualizacji Winampa (z rozszerzeniem)
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   DetailPrint "Nazwa nowej wtyczki wizualizacji Winampa: $R3"
 ${Else}
   DetailPrint "Nie udało się ustawić nowej wtyczki wizualizacji Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWA DOMYŚLNA WTYCZKA EFEKTÓW/DSP WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "DSPPlugin" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "dsp_sps.dll" ; Nazwa wtyczki Efektów/DSP Winampa (z rozszerzeniem)
 ; StrCpy "$R3" "" ; Reset wtyczki Efektów/DSP (brak)
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   DetailPrint "Nazwa nowej wtyczki Efektów/DSP Winampa: $R3"
 ${Else}
   DetailPrint "Nie udało się ustawić nowej wtyczki Efektów/DSP Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWY PAKIET JĘZYKOWY WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "LangPack" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "Winamp-pl-pl.wlz" ; Nazwa pliku pakietu językowego Winampa (WLZ)
 ; StrCpy "$R3" "Winamp-pl-pl" ; Pakiet językowy Winampa (Katalog)
 ; StrCpy "$R3" "" ; Domyślny język Angielski
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   DetailPrint "Nazwa nowego pakietu językowego Winampa: $R3"
 ${Else}
   DetailPrint "Nie udało się ustawić nowego pakietu językowego Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWA SKÓRKA WINAMPA

 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "Skin" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "Bento" ; Skórka Winampa w Folderze
 ; StrCpy "$R3" "Matrix_Neo.wsz" ; Skórka Klasyczna Winampa (.wsz)
 ; StrCpy "$R3" "Quinto Black.wal" ; Skórka Nowoczesna Winampa (.wal)
 ; StrCpy "$R3" "SilverXP.zip" ; Inna Skórka Winampa (.zip)
 ; StrCpy "$R3" "" ; Skórka klasyczna (domyślna)
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   DetailPrint "Nazwa nowej skórki Winampa: $R3"
 ${Else}
   DetailPrint "Nie udało się ustawić nowej skórki Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWA BIBLIOTEKA IKON WINAMPA

 ; Wymagana jest wtyczka Jump To File Extra (JTFE)!
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "IconPack" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "WinampIconLibrary_MikeTheLlama.dll" ; Biblioteka ikon Winampa (*.dll)
 ; StrCpy "$R3" "" ; Reset (domyślny pakiet ikon Winampa)
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
	 DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
	 DetailPrint "Nazwa nowej biblioteki ikon Winampa: $R3"
 ${Else}
	 DetailPrint "Nie udało się ustawić nowej biblioteki ikon Winampa!: $0"
 ${EndIf}
NOWY PAKIET IKON WTYCZKI OBSZARU POWIADOMIEŃ WINAMPA

 ; Wymagana jest wtyczka Nullsoft Notification Area Control (gen_tray.dll)!
 ; Domyślny katalog Pakietu Ikon: \Plugins\Tray_Control
 ; Na przykład: C:\Program Files (x86)\Winamp\Plugins\Tray_Control\Winamp Classic\Winamp Classic.icp
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 StrCpy "$R2" "TrayIconPack" ; Predefiniowany typ komponentu Winampa
 StrCpy "$R3" "Winamp Classic.icp" ; Zainstalowany Pakiet Ikon wtyczki obszaru powiadomień Winampa (*.icp)
 ; StrCpy "$R3" "G:\GenTrayPack\GenTrayPack.icp" ; Niestandardowy Pakiet Ikon wtyczki obszaru powiadomień Winampa (*.icp)
 ; StrCpy "$R3" "" ; Domyślne ikonki wtyczki obszaru powiadomień Winampa
 ; StrCpy "$R3" "-" ; Wyłączenie funkcjonalności Pakietów Ikon
 WAInfo::SetWinampDefaultComponentName "$R1" "$R2" "$R3"
 Pop $0

 ${If} $0 == "0"
   DetailPrint "Akcja zakończona sukcesem: $0"
   ${If} $R3 == ""
     DetailPrint "Używam domyślnych ikonek wtyczki obszaru powiadomień Winampa"
   ${ElseIf} "$R3" == "-"
      DetailPrint "Funkcjonalność wtyczki obszaru powiadomień Winampa Wyłączona"
   ${Else}
      DetailPrint "Nowa nazwa pakietu Ikon wtyczki obszaru powiadomień Winampa: $R3"
   ${EndIf}
 ${Else}
     DetailPrint "Nie udało się ustawić nowego Pakietu Ikon wtyczki obszaru powiadomień Winampa!: $0"
 ${EndIf}


2.6. DETEKCJA I ZAMKNIĘCIE URUCHOMIONEGO WINAMPA

Wtyczka WAInfo pozwala również na detekcję uruchomionych instancji Winampa. Instalując bądź modyfikując komponenty Winampa musisz mieć pewność, że Winamp nie jest uruchomiony w tle (a jeśli jest, że możesz go bezpiecznie zamknąć). Właśnie to zadanie spełniają funkcje detekcji oraz zamykania uruchomionych instancji Winampa (z docelowego katalogu instalacji Winampa).

SPOSÓB UŻYCIA

	WAInfo::LocateWinampRunningProcess "PARAM1"
	WAInfo::CloseWinampRunningProcess "PARAM1"
	Pop $0

	- PARAM1: Pierwszy parametr funkcji musi być przekazany jako:
		• pusty ciąg znaków (domyślny Katalog Instalacji Winampa),
		• pełna ścieżka dostępu do katalogu niestandardowej (bądź przenośnej) instalacji Winampa

	Funkcja zwraca następujące wartości:
		- Wyszukaj uruchomione instancje Winampa
			•   0 = Winamp nie jest uruchomiony w tle
			•   1 = Winamp jest uruchomiony w tle!
		- Zamknij uruchomione instancje Winampa
			•   0 = Akcja zakończona sukcesem
			•   1 = Akcja zakończona niepowodzeniem!
	

PRZYKŁADY

Kliknij znak +, aby rozwinąć przykładowy kod użycia, aby go zwinąć.

 ; Wyszukiwanie uruchomionych instancji programu Winamp (z katalogu instalacji)
 StrCpy "$R1" "" ; Domyślny Katalog Instalacji Winampa
 WAInfo::LocateWinampRunningProcess "$R1"
 Pop $0 ; 0-Brak, 1-Znaleziono

 ${If} $0 == "1"
   ; Zapytaj użytkownika co robić (Winamp jest uruchomiony w tle!)
   DetailPrint "Winamp JEST uruchomiony w tle [Akcja wyszukiwania]: $0"

   ${If} ${Cmd} `MessageBox MB_YESNO "Odtwarzacz Mediów Winamp uruchomiony jest w tle. 
     Przed kontynuowaniem instalacji $(^Name) musisz zamknąć wszystkie uruchomione instancje programu Winamp...
     $\r$\n$\r$\nCzy chcesz teraz zamknąć wszystkie uruchomione instancje programu Winamp?$\r$\n$\r$\n
     Wciśnij przycisk 'Tak', aby kontynuować instalację i zamknąć wszystkie uruchomione instancje programu Winamp
     lub wciśnij przycisk 'Nie', aby przerwać instalację." /SD IDYES IDYES`

     ; Zamykanie uruchomionych instancji Winampa
     WAInfo::CloseWinampRunningProcess "$R1"
     Pop $0 ; 0-Sukces, 1-Niepowodzenie

     ${If} $0 == "1"
       DetailPrint "Uruchomiony proces Winampa [Akcja zamykania]: $0"
       MessageBox MB_OK|MB_ICONSTOP "Nie udało się zamknąć programu Winamp! Przerywam instalację..."
       Abort
     ${Else}
       ; Program Winamp nie jest uruchomiony w tle! Kontynuuję instalację...
       DetailPrint "Program Winamp nie jest uruchomiony w tle [Akcja zamykania]: $0"
       Sleep 500
     ${EndIf}
   ${Else}
     ; Program Winamp jest wciąż uruchomiony w tle! Kontynuuj instalację lub przerwij ją!
     DetailPrint "Program Winamp jest wciąż uruchomiony w tle! Przerywanie instalacji..."
     Abort
   ${EndUnless}
 ${Else}
   ; Kontynuowanie instalacji (Winamp nie jest uruchomiony)
   DetailPrint "Program Winamp NIE jest uruchomiony w tle [Akcja wyszukiwania]: $0"
   DetailPrint "Kontynuowanie instalacji..."
 ${EndIf}3. POBIERANIEWTYCZKA WAINFO DLA NSIS
Informacje o Odtwarzaczu Winamp - Wtyczka WAInfo 2.1 (32/64-Bit UNICODE)


Wtyczka WAInfo dla NSIS (32/64-Bit Unicode)


Data wydania: 4 listopada 2022 (Pobrano: 61 razy)
Wersja: 2.1.0.0
Architektura: Windows (NSIS 32/64-Bit Unicode)
Licencja: Freeware
Prawa autorskie: Copyright © 2004 - 2023 Paweł Porwisz
Rozmiar pliku: 843 KB (863885 bajtów)
Hash (SHA256): 438616137a6b9a0556d47a204bca4372092bdd6f21dd20799278197c87357703

4. LICENCJA

Wtyczka WAInfo dla NSIS

Copyright © 2004 - 2023 Paweł Porwisz
Wszystkie prawa zastrzeżone


INSTALACJA LUB UŻYWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ.


OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE "W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE", BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI PRAW STRONY TRZECIEJ. WŁAŚCICIELE PRAW AUTORSKICH OKREŚLENI W NINIEJSZEJ INFORMACJI O UPRAWNIENIACH NIE SĄ W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA ANI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ANI ŻADNE INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY PODSTAWĄ ROSZCZENIA SĄ WARUNKI UMOWY, ZANIEDBANIE LUB ODPOWIEDZIALNOŚĆ DELIKTOWA, POWSTAŁA W WYNIKU UŻYTKOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB W ZWIĄZKU Z JEGO DZIAŁANIEM.